Algemene Voorwaarden

Solexverhuur Otterlo

Arnhemseweg 47

6731 BP  Otterlo

telefoon: 06 51 55 95 04 / 06 40 95 52 04

E-mail: solexvanbaalen@hotmail.com


Algemene voorwaarden

Artikel 1: Doordat de solexen kunnen spetteren tijdens de solextocht, adviseren wij de huurder om hier rekening mee te houden betreft het dragen van kleding en schoenen. 

Artikel 2: 

a. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde Solex toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de Solex contant aan Solexverhuur Otterlo voldoen. 

b. Het rijden van een Solex is alleen toegestaan voor personen die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs dan wel bromfietscertificaat. 

Artikel 3: Alle solextochten zijn onder begeleiding en inclusief bezemwagen, dus verhuur zonder begeleiding is niet mogelijk.   

Artikel 4: Solexverhuur Otterlo is ten alle tijde gerechtigd om de gehuurde Solex na vermeend misbruik in te nemen. 

Artikel 5: Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de Solex, daar deze door Solexverhuur Otterlo niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen. 

Artikel 6: De huurder zal als een goed beheerder de hem/haar verhuurde Solex verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken. 

Artikel 7: Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde Solex aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. 

Artikel 8: Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden: a) Alcoholhoudende drank tijdens de huurperiode te nuttigen. b) De trottoirbanden op en af te rijden. c) Met de Solexen tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen. d) Een of meerdere personen te vervoeren. 

Artikel 9: Het huren van de Solex geschiedt op eigen risico. Solexverhuur Otterlo is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. 

Artikel 10: Het is verboden tijdens de huur van de Solex, met twee of meerdere naast elkaar te rijden.